KWALITEIT

Alle ZZP-ers/begeleiders die werken vanuit Voegt zijn geregistreerd bij zowel Stichting Kwaliteitsregister Jeugd als bij de beroepsvereniging BPSW. Dit houdt in dat de begeleiders van Voegt zich blijven scholen en ontwikkelen om zo de gepaste begeleiding te kunnen en mogen bieden.
Ook sluit iedere zzp-er/begeleider om de maand aan bij intervisie bijeenkomsten om te kijken naar o.a. eigen handelen en er worden casussen besproken met verschillende specialisten.

Privacy:
De beroepscode stelt het volgende mbt privacy op:
De jeugdzorgwerker behandelt informatie over de jeugdige cliënt, diens ouders/opvoeders en hun omstandigheden vertrouwelijk„ (BPSW 2016 p.11)

“De jeugdzorgwerker doet indien hij door een rechter als getuige wordt opgeroepen een beroep op zijn plicht om vertrouwelijk om te gaan met informatie over de cliënt, indien hij meent dat hij daartoe, alle belangen afwegend, verplicht is„ (BPSW 2016 p.12)

“De jeugdzorgwerker geeft de jeugdige cliënt desgevraagd de gelegenheid tot inzage in en aanvulling of correctie van het dossier, voor zover nodig na overleg met en instemming van de ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s)„ (BPSW 2016, p.12)

Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018)

Voegt beschikt over een officiële AVG-Verklaring, dat wil zeggen dat Voegt hiermee verklaart dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Concreet wil dit zeggen dat alle gegevens van cliënten op een privacygevoelige manier worden behandeld en dat u via ons algemene voorwaarden formulier toestemming geeft om informatie uit te mogen wisselen met derden, denk aan bijvoorbeeld de huisarts of psychologen.
Voegt draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting onder derden/ zzp-ers die ingeschakeld zijn voor werkzaamheden in opdracht van Voegt.
Het privacybeleid kunt u inlezen onder aan onze website.

Dossier:
Wanneer de zorg gestart wordt , worden er documenten ondertekend dat u als zorgvrager akkoord gaat met onze zorg.
Met deze toestemming verwerken wij uw gegevens in ons beveiligd rapportagesysteem Mextra. In dit systeem kunt u gekoppeld worden en zo de zorg van u of uw zoon/dochter op de voet volgen. Ook via dit systeem kan gecommuniceerd worden.
Uw begeleider kan u toelichting geven omtrent dit systeem.

Afwijkingen
Enkel daar waar de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Rijksoverheid juli 2013) intreed, kan van het bovenstaande worden afgeweken.

Algemene voorwaarden:
Voegt heeft algemene voorwaarden opgesteld rondom de jeugdzorg/WMO die Voegt aanbiedt.
Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u dit formulier.
Algemene voorwaarden kun u inlezen onder aan onze website.

EVENEMENTEN AGENDA

SCHRIJF JE NU IN EN BESTEL JE TICKET.